Byudvikling

Glostrup Kommune er fuldt udbygget. At Glostrup Kommune er fuldt udbygget, betyder dog ikke at kommunen dermed også er fuldt udviklet. Der er altid skiftende behov og ønsker til hvad de forskellige dele af byen skal bruges til. Disse ønsker skal imødekommes på en måde, der tager hensyn til den samlede udvikling af byen. En del kan klares uden større ændringer, men andet er mere omfattende og kræver ændringer i kommuneplanen.

Igennem det sidste tiår har ændringer i erhvervsstrukturen betydet store forandringer i erhvervsområderne. Den traditionelle industri flytter ud og andre brancher flytter ind - hvis deres behov kan tilgodeses. Derfor sker den primære byudvikling som omdannelsesprojekter i erhvervsområderne og fortætninger i områder med god kollektiv trafikbetjening (de stationsnære områder). Der finder ligeledes en løbende udvikling af byens boligområder og detailhandel sted sådan, at byen som et hele er levende og attraktiv.

I dette afsnit af Kommuneplan 2013-2025 redegøres for det regionale perspektiv og der fastlægges retningslinjer for omdannelse og fortætning. Større byudviklingsprojekter, som eksempelvis omdannelse af erhvervsområderne til blandet by, vil få betydning, der rækker ud over kommunens egne grænser, og der er derfor forhandlet rækkefølgebestemmelser med staten. Afsnittet fastlægger også fordelingen af detailhandelsarealer i kommunen.