Omdannelse og fortætning

Omdannelse sker primært i erhvervsområderne. Fortætning sker primært i Bymidten og området omkring Glostrup Station. Med en letbane langs Ring 3 er der dog også blevet mulighed for at fortætte i de dele af erhvervsområderne, som vil ligge op til en kommende letbanestation.

Glostrup Kommune har et ønske om at udvikle Glostrup Station og det omkringliggende område. Særligt det tomme rangerareal syd for jernbanen skal integreres som en del af Bymidten. Det vil både skabe liv og samtidig en større bymæssig sammenhæng på tværs af banen. I 2009 blev helhedsplanen for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde vedtaget. Planen sætter rammerne for områdets udvikling. Derudover er Glostrup Kommune i dialog med staten om mulighederne for, at rangerarealet kan blive frigivet og komme til at indgå som en del af byen.

Ud over rangerarealet rummer flere af kommunens erhvervsområder et stort omdannelsespotentiale til blandede byformål. Erhvervsområderne i Glostrup Kommune er velfungerende og har til en vis grad vist sig i stand til at imødekomme nye krav fra virksomhederne i takt med udviklingen. Alligevel må områderne i dag i de fleste tilfælde karakteriseres som utidssvarende i forhold til de udviklingsperspektiver, der tegner sig for erhvervslivet i de kommende år. For at belyse det store potentiale for kommunens største erhvervsområde, Ejby Erhvervsområde, blev der i 2012 afholdt en arkitektkonkurrence med fremtidens erhvervsområde som tema.

Kommuneplanen sikrer, at der fortsat er mulighed for, at erhvervsområderne i Glostrup Kommune kan omdannes. Omdannelse betyder i de fleste tilfælde, at der skal planlægges for en bredere vifte af anvendelser. Der planlægges dog i alle tilfælde for en mere bymæssig og mindre miljøbelastende anvendelse end det traditionelle industriområde. Se endvidere afsnittene om trafik-og miljøkonsekvenser samt byudvikling i nitratfølsomt indvindingsopland.