Kulturmiljøer

Byudviklingen i Glostrup er sket i etaper omkring Glostrup Station og Hovedvejen samt ved landsbyerne Ejby og Hvissinge. Det har bevirket, at der i dag er en lang række boligområder, som er typiske for den tid, de er opført på. Det er bedre byggeskik-huse i Solvangskvarteret omkring Solvangsparken, der er 50'ernes små statslånshuse i Hvissinge, 60'ernes og 70'ernes parcelhusområder i Ejby, samt 80'ernes række- og etagehuse i Hvissinge. Desuden er der et område omkring Sofielunden, der er kendetegnet ved en særlig markant træbeplantning, som blev sikret i en deklaration tinglyst af den daværende ejer i forbindelse med udstykningen af området.

Der er siden 2003 blevet udarbejdet flere bevarende lokalplaner for boligområder med særlige udtryk. Lokalplan HL5 for et område ved Erdalsvej og Lunddalsvej, Lokalplan GL91 for Søndervangskvarteret, Lokalplan GL 98 for Solvangskvarteret og Lokalplan GL94 for et boligområde omkring Nørre Alle. Formålet med disse lokalplaner har været ved inddragelse af områdernes beboere at bevare områdernes specielle og bevaringsværdige træk og vejforløb og samtidig sikre, at der fortsat kan ske en udvikling af området under hensyntagen til områdets karakter.

I den kommende planperiode vil Glostrup Kommune sikre de kulturhistoriske interesser ved at lave lokalplaner, der skal sikre, at en række områders specielle karakter og træk fastholdes. Lokalplanerne skal udarbejdes i samarbejde med områdernes beboere for at sikre lokalt ejerskab til lokalplanernes indhold.

I planperioden vil der blive udarbejdet lokalplaner for:

  • En række bryggerboliger på Linde Allé, der er opført på samme tid med samme facadeudtryk
  • Et område ved Sofielunden for at bevare det grønne træk og boligerne i Sofielunden
  • Et område med statslånshuse i Hvissinge, hvor mindre huse er opført på mindre grunde efter en række statslige krav og retningslinjer