Skovrejsning, fredskov og lavbundsarealer

Staten fastlægger, at den enkelte kommune skal fastlægge retningslinjer, der sikrer udbygningen af skovområderne og vådområderne i Danmark. En forøgelse af de skovbevoksede arealer giver en mere alsidig natur og er samtidig et stort rekreativt gode.

Skovrejsning

En femtedel af Glostrup Kommunes samlede areal er udlagt som en del af Vestegnens store rekreative område. Cirka halvdelen heraf er regulær skov. Glostrup Kommune er således en forholdsvis skovrig kommuner. Der er ikke udpeget skovrejsningsarealer, da der ikke eksisterer væsentlige ubebyggede arealer uden for byzonen, der ikke i forvejen er del af Vestskoven.

Fredskov

Vestskoven er langt det største fredskovsareal i Glostrup Kommune, men der er to andre områder der er registreret som fredskov. Dels den lille ellesump i Ejby mellem Bjergbakkevej og hestefoldene, dels beplantningsbæltet langs Byparkvej, der rummer Degnestien. Fredskovsarealerne må ikke anvendes til andet end skov. Der kan dog gives lov til etablering af anlæg, der er nødvendige af hensyn til almenvellet. Det drejer sig typisk om infrastruktur af særlig samfundsmæssig betydning som baner, motorveje og forsyningsledninger. Tilladelse til etablering af sådanne anlæg gives af Skov- og Naturstyrelsen mod et krav om retablering af skovarealet et andet sted.

Der er udlagt skovbyggelinjer i forhold til alle fredskovsarealerne. Byggelinjerne beliggende i byzone er gennem forhandlinger med staten for de flestes vedkommende reducerede, så de er beliggende i skel til skovstykket. Fredskovsarealer fremgår af nedenstående kort.

Lavbundsarealer

Hensigten med udpegning af lavbundsarealer er generelt, at sikre mulighed for at bevare nogle af de våde naturtyper, enge, moser og lavvandede søer, som især er gået tilbage på grund af intensiv dræning, dyrkning eller omfattende byvækst. Gennem naturgenopretningsprojekter er det muligt, at genskabe tidligere tabte våde naturtyper. Naturmæssigt højest prioriteret vil være lavbundsarealer, der ligger inden for kommuneplanens spredningskorridorer, da disse har størst betydning for dyrelivet.

De eksisterende lavbundsarealer, der er udpeget i Regionplan 2005 langs Bymose Rende og Harrestrup Å, udgør søer og vådområder langs de to vandløb. Der er ikke udpeget nye lavtliggende arealer, der skal genoprettes til egentlige vådområder. Ved vedtagelsen af Vandplanerne kan udpegning af nye lavbundsarealer tages op til revision.

Retningslinje

  • På lavbundsarealer, jf. nedenstående retningslinjekort, skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås. Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke ændrer lavbundsarealets karakter af vådområder eller eng.
Statisk kort