Større tekniske anlæg

Arealudlæg til større tekniske anlæg som højspændings- og naturgasnet, affaldsforbrændingsanlæg, anlæg til ressourcegenbrug, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, biogasanlæg, risikovirksomheder, store husdyrbrug og vindmøller skal beskrives og fastlægges i kommuneplanen.

Eksisterende anlæg
Affaldsforbrændingsanlægget Vestforbrændingen er det eneste synlige større tekniske anlæg, der ligger i Glostrup Kommune.

Gennem Glostrup Kommune forløber endvidere følgende højspændingsledninger: en 132 kV luftledning fra Ejbygård til Vejleå, et 132 kV kabel fra Ejbygård til Dyregård samt et 132 kV kabel fra Ejbygård til Grønnegård og et 132 kV kabel fra Ejbygård til Lindevang.

I Glostrup Kommune findes der ikke virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller risikovirksomheder jf. Miljøstyrelsens definitioner.

Nye anlæg
Der udlægges med Kommuneplan 2013-2025 ikke nye arealer til affaldsbehandlings- eller deponeringsanlæg. Det eksisterende arealudlæg fastholdes.

Der udlægges i Fingerplan 2013 ikke reservation til nyanlæg af hverken højspændingsledninger eller naturgastransmissionsledninger i Glostrup Kommune.

Vindmøller betragtes som større tekniske anlæg. Vestskoven har plads til vindmøller, men de er imidlertid ikke forenelige med de rekreative værdier i skoven. Da der ikke er større ledige arealer uden for Vestskovkilen i Glostrup, kan der alene etableres husstandsvindmøller i Glostrup Kommune. Arealudlæg til husstandsvindmøller skal ikke fremgå af kommuneplanen.

Der udlægges med Kommuneplan 2013-2025 ikke arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller store husdyrbrug. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav (eks. raffinaderier, kemiske anlæg, biogasanlæg, kraftværker og lignende) forudsætter en afstand til nærmeste bolig på min. 500 m. En sådan afstand er ikke mulig i Glostrup Kommune, da kommunens areal - med undtagelse af Vestskoven - er fuldt udbygget. Store husdyrbrug udlægges ikke, da der ikke er landzone i Glostrup Kommune i væsentligt omfang ud over kolonihaveområdet i Ejby og her er husdyrene ikke så store.

Da der hverken er eksisterende virksomheder med særlige beliggenhedskrav/ risikovirksomheder eller mulighed for arealudlæg til sådanne virksomheder, er der i kommuneplanlægningen ikke fastlagt retningslinjer for sikkerherhedszoner og afstandsforhold til sådanne virksomheder. Der er til Glostrup Kommunes kendskab heller ikke virksomheder i de to kategorier i andre kommuner indenfor 500 m afstand fra kommunegrænsen. Der er således ikke behov for planlægning af sikkerhedszone i forhold til andre kommuners virksomheder i de to kategorier.