Tematiske generelle rammer

For hvert af nedenstående emner gælder, at der skal fastlægges bestemmelser for emnet i det omfang, det er relevant for det område, der lokalplanlægges.

Nye veje og trafiksanering

 • Arealer til nye veje og stier
 • Foranstaltninger til trafiksanering

Boliger og boligområder

 • Nye boliger må kun benyttes til helårsbeboelse
 • Det gennemsnitlige bruttoetageareal ved nybyggeri skal være min. 75 m². Det gælder ikke ældre- og ungdomsboliger samt for boliger til borgere med særlige behov
 • I forbindelse med omdannelse af boliger kan mindre boliger sammenlægges til en bolig
 • Større boliger kan opdeles, såfremt de enkelte boliger udgør mindst 100 m². Specielle boligtyper som fx ungdoms- eller ældreboliger kan gives en mindre størrelse. For at bevare vejbilledet må der som vejadgang kun etableres én overkørsel af en bredde på maksimalt 6 meter. Have- og udenomsarealer må ikke opdeles, men skal fremstå som én have
 • Udnyttelse af åben-lav boligbebyggelse til liberalt erhverv eller lignende må ikke ændre ejendommens og områdets karakter af boligområde. Derudover må udnyttelsen ikke være til gene for de omkringboende
 • I boligområder med åben-lav bebyggelse skal carporte placeres minimum 5 m fra vejskel
 • Hegning af boligområder skal fortrinsvis ske med levende hegn

Erhverv og erhvervsområder

 • Trådhegn i erhvervsområder skal suppleres med levende beplantning

Forurenede grunde

 • Grunde kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, før der er opnået tilladelse fra Glostrup Kommune og Region Hovedstaden jf. lov om forurenet jord

Områder med særlig karakter

 • Nybyggeri skal afstemmes med områdets karakter
 • Sikring af karakteristisk bebyggelsesstruktur, bygningsmaterialer, hegn og beplantning i områder, der allerede er udbygget
 • Beplantning skal gøre de enkelte kvarterer og bydele så grønne som muligt
 • Større grønne områder skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan
 • Skiltning skal ske efter retningslinjer godkendt af kommunen
 • Placering og udformning af parabolantenner, mobil- og kommunikationsmaster, hybridnet m.v. skal ske under hensyntagen til bymiljøet