Ejby mose

Ejby Mose er et naturskønt område i den nordlige ende af kommunen. Mosen har udløb til Harrestrup Å. Området har et varieret landskab med bakker og moser, hvilket giver dyre- og plantelivet rige muligheder.

Ejby Mose har inden for de sidste 100 år skiftet karakter flere gange. Oprindelig bestod området af flere mindre moser, der blev anvendt til tørvegravning. Tørvegravningen fortsatte til omkring slutningen af Anden Verdenskrig. Fra 1935 begyndte man at læsse affald af i området. I 1949 fik deponeringen af affald karakter af regulær losseplads. Dette repræsenteres i dag af de højeste bakker langs den nordlige bred af den store sø og afløbskanalen. Lossepladsen var åben til slutningen af 1960'erne.

Da Vestforbrændingen blev etableret, udarbejdede landskabsarkitektfirmaet Ole Nørgårds Tegnestue et forslag til Ejby Mose som et sammenhængende rekreativt område. Forslaget indeholdt følgende hovedtræk:

  • Etablering af en sammenhængende sø
  • Regulering af terrænet – tidligere affaldsdeponeringer udformes som bakker og volde og dækkes med jord
  • Tilplantning af området, der harmonerer med moselandskabet
  • Anlæggelse af stier rundt om søen og broer mellem de tre dele af søen

Arbejdet begyndte i 1971, og fra 1975 har Ejby Mose fungeret som rekreativt friluftsområde.

Retningslinje

  • Der kan etableres faciliteter for friluftslivet ved Ejby Mose, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.

Retningslinjer - Regionplan 2005

  • Retningslinjer fra Regionplan 2005 om vandløb og søer er gældende indtil vedtagelse af den statslige vandplan.