Overordnede generelle rammer

Der skal fastlægges lokalplanbestemmelser for nedenstående rammer, når der udarbejdes en lokalplan:

  • Parkeringspladser skal udlægges i henhold til Glostrup Kommunes parkeringspolitik
  • Sikring af den kollektive betjening ved udformning og trafiksanering af vejnettet
  • Gældende retningslinjer for forebyggelse af støjgener fra jernbane og veje skal overholdes jf. Miljøministeriets vejledninger
  • Al nybyggeri beliggende i områder med oversvømmelsesrisiko skal indrettes med høj sokkel og sikrede kælderåbninger
  • Der skal fastlægges afstrømningskorridorer (skybrudsveje) og aflastende arealer, der kan sættes under vand for at afværge skadende oversvømmelser
  • Der skal stilles krav om håndtering af regnvand på egen grund i forbindelse med alt nybyggeri og nyanlæg, der kræver myndighedsgodkendelse
  • Der fastlægges nedenstående krav til maksimal afledning af regnvand til den offentlige kloak fastlagt på baggrund af de enkelte grundes planlagte anvendelser