Grundvandet - lokalt

Ejby:

I Ejbyområdet er der indvindingsboringer fra såvel Glostrup Forsyning (Ejby Vandværk) som HOFOR (Kildeplads Vll).

Området er sammenfaldende med indvindingsoplandene for såvel Ejby Vandværk som HOFORs kildepladser Vll, III og VI, hvor boringerne er placeret langs Harrestrup Å (de sidste 2 kildepladser er placeret i Ballerup). Det tynde (5-20 m tykke) opsprækkede lerlag gør at grundvandet i Ejby er meget sårbart.

Potentialebilledet viser, at det øvre, primære grundvandsmagasin (kalken) strømmer nordvestligt i Ejby-området. Indvindingen ved Ejby Vandværk har en ret begrænset indflydelse på grundvandsstrømningen i området for nuværende, men der er planer om udvidelse af indvindingen ved vandværket inden for en kortere årrække. Tæt langs Harrestrup Å løber overfladevandet ned i åen, men i resten er området er der nedadrettet gradient, så vand fra overfladen siver ned til grundvandet.

Hvissinge:

I Hvissingeområdet er der indvindingsboringer i Vestskoven, tilhørende Glostrup Forsyning. Der er planer om en ny boring i Vestskoven.

Området er næsten dækket af indvindingsoplande fra Glostrup Forsynings kildeplads i Vestskoven og fra Espevang Vandværk i Rødovre Kommune.

Potentialebilledet i det midterste af Glostrup Kommune er præget af et vandskel, der går på tværs lidt syd for Vestskoven. Nord for dette vandskel strømmer vandet i det øvre, primære grundvandsmagasin (kalken) mod nordvest, og syd for vandskellet strømmer vandet overvejende mod syd.

Det er særligt i det midterste af Glostrup Kommune, grundvandet er påvirket af fanen med klorerede oplæsningsmidler fra Naverland-forureningen. Fanen overvåges intens og forsyningerne arbejder – sammen med Region Hovedstaden - med forskellige tiltag til at formindske påvirkning af den fremtidige grund- og drikkevandskvalitet.

Glostrup:

I det gamle Glostrup (den sydlige del af kommunen) er der indvindingsboringer fra såvel Glostrup Hovedvandværk og Glostrup Hjælpevandværk, begge ejet af Glostrup Forsyning. En ny boring er i 2014 etableret ved Byparken.

Det er også indvindingsoplandene fra disse 2 vandværker, der dækker hovedparten af området.

Potentialebilledet i den sydlige del af kommunen viser, at vandet i det øvre, primære grundvandsmagasin (kalken) strømmer mod syd.