De enkelte matrikler

Den største del af overfladen i byen udgøres af de private matrikulære arealer. Derfor er det også afgørende at engagere de enkelte grundejere i klimasikring og håndtering af regnvand på egen grund. Udfordringen består i, at matriklerne for langt de flestes vedkommende ligger uden for det kommunale regi, og investeringer i området vil skulle drives af private interesser.

På den enkelte matrikel drejer klimatilpasning sig om at håndtere så stor en del af den øgede nedbørsmængde som muligt, så kloakken undgår den værste spidsbelastning. Håndtering kan være opmagasinering af nedbøren i bassiner, regnbede, på forsænkede parkeringspladser, i faskiner eller lignende med efterfølgende afledning til kloaksystemet, nedsivning til grundvandet eller anvendelse til toiletskyl, havevanding, tøjvask etc.

Kommuneplanen fastlægger i sine generelle rammer en sammenhæng mellem matriklernes anvendelse og den maksimale afledning af vand. De generelle rammer gælder for alle matrikler i kommunen. Glostrup Kommune vil i den kommende planperiode udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, hvor det undersøges nærmere, om det skal stilles særlige skærpede krav til arealer, der endnu ikke er byggemodnet. I flere tilfælde vil sådanne arealer kunne disponeres samlet set på en sådan måde, at der kan forsinkes en større mængde nedbør på egen grund.

Det er Glostrup Kommes mål, at der inden for den kommende planperiode gennemføres lokalplanlægning, der fastlægger krav til forsinkelse af nedbør på den enkelte ejendom, så nedbør i større udstrækning end hidtil håndteres på de enkelte grundarealer. Krav i en lokalplan træder dog først i kraft i forbindelse med ny- eller ombygning af en ejendom. Det vil derfor tage en længere årrække, inden kravene slår mærkbart igennem.

Glostrup Kommune vil i den kommende planperiode ligeledes iværksætte informationskampagner for at vejlede grundejere bedst muligt i forhold til indtrængende vand.

Retningslinjer

  • Der skal stilles krav til håndtering af regnvand på egen grund i forbindelse med byggesager samt fastlæggelse af enklere regler for maksimal afledning af regnvand til den offentlige kloak fastlagt på baggrund af de enkelte grundes planlagte anvendelser.
  • Al nybyggeri beliggende i risikoområder skal udføres med høj sokkel og sikrede kælderåbninger.