Kolonihaver

Glostrup Kommune er den kommune, der har flest kolonihaver pr. indbygger. Der findes i alt ca. 1.600 kolonihaver i Glostrup Kommune. Med ca. 6.600 etageboliger fås en dækningsgrad på over 20 %.

Kolonihaveforeningerne Sommerbyen Ejby, Sommerbyen Ejbylund, Sommerbyen Ejbyvænge er sammen med Haveforeningerne Islevdal og Ejbyholm og haveforeningen Karsegartneriet udlagt til varige kolonihaveområder i henhold til Kolonihaveloven. Sommerbyen Ejby er med sine 967 kolonihaver Nordeuropas største kolonihaveforening.

Et varigt kolonihaveområde kan ikke nedlægges, medmindre væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at bruge kolonihaveområdet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Hvis et varigt kolonihaveområde nedlægges, skal der, inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges.

Nyttehaverne på Eriksvej og i Dommervangen blev i 2001 klassificeret som ikke-varige kolonihaver, og haverne vil derfor på et tidspunkt kunne nedlægges. På grund af områdets status som ikke-varigt kolonihaveområde er kommunen ikke forpligtet til at finde erstatningshaver.

Statisk kort

Retningslinjer

  • Kolonihaver omfatter overnatningshaver og nyttehaver o.l. Det skal sikres, at der opretholdes bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaveområder i kommunen
  • Eksisterende kolonihaveområder, jf. nedenstående retningslinjekort, er en del af kommunens grønne struktur og må ikke nedlægges
  • Ved byomdannelse kan der sikres arealer til overnatningshaver til dækning af kommunens eget behov
  • Ved lokalplanlægning af kolonihaveområder skal det sikres, at nye havelodder i gennemsnit ikke er større end 400 m², samt at de ikke anvendes til helårsbeboelse