Støjkortlægning

Trafikstøjen er den væsentligste støjparameter i Glostrup Kommune. I 2012 er gennemført en kortlægning af støj fra veje i kommunen med en trafik på over 500 køretøjer pr. døgn. Støjkortlægningen viser, at over halvdelen af alle boliger i Glostrup er støjbelastet med et støjniveau over 58 dB. Antallet af stærkt støjbelastede boliger/personer (støjniveau over 68 dB) er opgjort til 357 boliger med 808 personer. Link til den gennemførte støjkortlægning kan findes i højre side.

Seneste støjhandlingsplan for Glostrup Kommune blev vedtaget i 2014. Støjhandlingsplanen beskriver de indsatser og handlinger, som Glostrup Kommune arbejder med for at forebygge og reducere påvirkning af støj, herunder beskytte stilleområder mod støj. I forbindelse med nyanlæg eller bebyggelse skal det sikres, at et tilladeligt støjniveau overholdes. Dette kan enten ske med støjskærme eller volde, ved støjisolering af bygninger eller ved at lade bygninger med ikke-støjfølsomme anvendelser skærme bagvedliggende områder.

Nedenstående kort viser resultatet af den gennemførte støjkortlægning. Kortet viser områder belastet med støj over 58 dB.

Statisk kort

Retningslinjer

  • Der må ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.
  • Ved planlægning for byomdannelse/fortætning, hvor støjbelastede områder udlægges til støjfølsom anvendelse, skal der foreligge sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør inden for en periode på ca. 8 år.

EKSTERNE LINKS

Støjjhandlingsplan_2014.pdf (2.5 MB)