Detailhandlens udvikling

Kommuneplanen indeholder muligheder for, at detailhandlen i Glostrup Kommune kan udvikles for at fastholde og styrke den eksisterende handel i kommunen.

Institut for Centerplanlægning udarbejdede i forbindelse med Kommuneplan 2009-2021 en detailhandelsanalyse, der anbefalede at udlægge mindst 20.000 m2 til udvalgsvarebutikker og mindst 20.000 m2 til særligt pladskrævende varegrupper i kommuneplanen. Analysen anbefalede, at nye detailhandelsarealer udlægges, hvor de styrker det eksisterende udbud bedst muligt. Det er for udvalgsvarebutikkers vedkommende omkring stationen og i Glostrup Sydvest og for særligt pladskrævende varegrupper i Glostrup Sydvest og i Ejby. Detailhandelsanalysen anbefalede også, at der åbnes mulighed for større dagligvarebutikker i lokalcentrene. De anbefalede udlæg blev indarbejdet i Kommuneplan 2009-2021. En del af arealudlæggene er efterfølgende blevet indarbejdet i lokalplaner. I denne kommuneplan har et område til særligt pladskrævende varegrupper i Ejby ændret anvendelse til kontor- og serviceerhverv for at sikre den bedste udvikling i det stationsnære kerneområde ved det nye letbanestop i Ejby. Eksisterende lokalplaner for dette område åbner forsat mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Nedenstående skema viser, at der stadig er rummelighed i de eksisterende centerområder i kommunen, så de kan rumme de kommende års udbygning af detailhandlen. Der udlægges i Kommuneplan 2013-2025 4.500 m2 til udvalgsvare butikker i bymidten og 13.000 m2 til særligt pladskrævende varegrupper i områderne til særligt pladskrævende varegrupper i Glostrup Sydvest. Derudover reduceres antallet af m2 der udlægges særligt pladskrævende varegrupper med 13.000 m2 fra områder der ikke længere kan anvendes til særligt pladskrævende varegrupper.

Rummelighed opgøres dels som nyt udlæg, der kan udlægges i kommende lokalplaner, og dels som ikke anvendt rummelighed i eksisterende lokalplaner.

Fordelingen af de enkelte udlæg fremgår af kommuneplanens rammedel.