Statslige mål

De statslige mål om grundvand er fastsat i de nationale vandplaner, der er endelig vedtaget i oktober 2014. Vandplanerne tager afsæt i Miljømålsloven og EU’s Vandrammedirektiv. Yderligere oplysninger omkring vandplanerne kan ses via linket til højre.

Vandplanernes overordnede mål er at alle vandforekomster i Danmark og Europa, herunder grundvand, skal opnå god tilstand.

Grundvand har opnået god tilstand, når både den kvantitative tilstand og den kemiske tilstand er god. Miljømål for grundvandsforekomster fastsættes afhængig af, grundvandets påvirkning af vandløb, søer, kystvande og landbaserede naturtyper. Grundvandet skal have en sådan karakter, at de nævnte naturtyperer i stand til at opnå deres respektive miljømål. Desuden sættes miljømål, så grundvandsforekomsternes brug til drikkevand ikke forringes væsentligt og så omfanget af behov for rensning på vandværker reduceres.

Det er en del af kortlægningen, at identificere væsentlige og vedvarende negative tendenser for forurenende stoffer i grundvandsforekomster. Ved negative tendenser forstås en vedvarende stigning af koncentrationen af forurenende stoffer i en sådan grad, at der er i risiko for at grundvandet ikke kan opnå god tilstand. Ved den rette indsats kan tendenser vendes i tide, så miljømålene opfyldes.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udgør rygraden i den fremadrettede vandforsyning og derfor er grundvandsbeskyttelse målrettet disse områder.

Retningslinjer

  • Retningslinerne for grundvand i Glostrup Kommune er fastsat i Vandplan – Hovedvandopland Køge Bugt, afsnit 1.4, retningslinjerne 38 -43. I forbindelse med byudvikling og lokalisering af aktiviteter er det særligt retningslinje 40 og 41, der er afgørende.

Retningslinjerne har bindende virkning overfor kommunernes fysiske planlægning og administration.

EKSTERNE LINKS

Vandplanerne