Klima og miljø

Glostrup Kommune havde tidligere meget tunge industrier beliggende midt i byområdet. Der var dengang ikke det samme fokus på miljøforhold, og dette har sat sine spor i form af forureninger og nedlagte vandløb (rørlagte og inddraget i kloaksystemet). Dette er heldigvis et afsluttet kapitel. Der gøres nu en stor indsats for at rydde op i tidligere forureninger, og alle aktiviteter bliver vurderet i forhold til, om de vil give anledning til negative miljøpåvirkninger.

Det er et vigtigt indsatsområde for Glostrup Kommune at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet. Den største udfordring i den sammenhæng er ikke længere den umiddelbare forurening, men derimod samfundets meget store energi- og ressourceforbrug. Et forbrug, der udtømmer vigtige råstofressourcer og gennem CO2-udledningen bevirker ændringer i kommende års klima. I forlængelse af statens hensigter arbejder Glostrup Kommune på at reducere energi- og ressourceforbruget og samtidig forberede byen på de udfordringer – særligt oversvømmelser – der forventes som konsekvens af fremtidens klima.

Kommuneplan 2013-2025 fastlægger i dette afsnit retningslinjer for klima- og miljøindsatsen og beskriver derudover, hvor der udlægges arealer til større tekniske anlæg.