Naturinteresser

I Glostrup Kommune er omkring 30 vandhuller, overdrevet ved Ejby Mose samt Harrestrup Å og Bymose Rende beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Disse områder er på nedenstående kort benævnt §3-områder og består af moser, enge og søer. Der skal sikres så høj en kvalitet og biodiversitet i områderne som muligt.

Det er Glostrup Kommunes mål, at mindre grønne områder bindes sammen med grønne forbindelser og beplantninger for derved at sikre spredningskorridorer for dyrelivet. Egentlige traditionelle spredningskorridorer udgøres af Vestskoven og Harrestrup Å. Disse svarer til kravet om udpegning af økologiske forbindelser jf. den statslige udmelding og er således i direkte forlængelse af Fingerplan 2013s bestemmelser om de grønne kiler henholdsvis Regionplan 2005/ Vandplanernes bestemmelser om vandløbskvalitet.

Da de mange beskyttede naturtyper sammen med de øvrige grønne områder ligger flettet sammen med det resten af byområdet, er det vigtigt, at der også er plads til at udfolde sig i de grønne områder. Det er nødvendigt, at der findes en god balance mellem beskyttelseshensynet og det rekreative hensyn.

Statisk kort

Retningslinjer

  • Beskyttede vandhuller og vandløb, §3 områder samt spredningskorridorer for dyrelivet fremgår af ovenstående kort
  • Den grønne struktur skal søges fastholdt og styrket gennem forbedring af de landskabelige og rekreative værdier. Forbedringer kan ske ved, at der foretages naturgenopretning, etableres naturstier o.l. Adgangs- og opholdsmuligheder skal søges forbedret i de regionale friluftsområder
  • Inden for de udpegede områder og naturtyper på ovenstående kort, må tilstanden og arealanvendelsen ikke ændres, hvis det forringer den rekreative eller landskabelige værdi eller muligheden for at styrke eller genoprette værdien. Ændringer kan dog ske som led i en forbedring af områdets landskabs-, natur- og kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan. Ændringer kan endvidere ske, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, såfremt det kan ske uden tilsidesættelse af de særligt værdifulde sammenhængende helheder
  • Inden for de udpegede områder og naturtyper på ovenstående kort, skal der tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabs-, natur- og kulturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare
  • Der må ikke foretages ændringer, som overskærer spredningskorridorerne vist på ovenstående kort, reducerer eller i øvrigt forringer spredningskorridorernes biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder
  • Primitive teltpladser kan etableres, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresser