Glostrup Sydvest

Erhvervsområdet Glostrup Sydvest skal omdannes til et blandet byområde med både boliger og erhverv, og det skal udbygges med mere detailhandel. Med nye arbejdspladser og boliger følger en stigning i trafikken både på de lokale veje og på indfaldsvejene. Glostrup Sydvest ligger tæt på Glostrup Station, og der kan derfor arbejdes med gode kollektive transportmuligheder for at mindske stigningen i trafikken.

Udbygning af Glostrup Sydvest er som nævnt primært til butikker/varehuse. Da såvel varer som kunder forventes at komme til i bil forventes en øget trafikbelastning – særligt på Hovedvejen. De lokale veje vil ligeledes blive mere trafikbelastede, men der er stadig kapacitetsoverskud på de lokale veje. På Hovedvejen er der dog ikke plads til særligt meget mere trafik, hvorfor udviklingen af området skal finde sted etapevis så det er muligt løbende at vurdere trafikudviklingen på Hovedvejen. Hvis trafikmængden medfører længere rejsetider er det forventeligt at særligt den gennemkørende trafik vil søge andre veje. Der er i lokalplanen endvidere indarbejdet betingelser for omdannelsestakten, så der ikke kan ske omdannelse til kontorformål, før det er påvist, at de øgede trafikmængder kan afvikles på det omgivende vejnet.

Ved omdannelse af områderne, vil der skulle bruges ressourcer til opførelse af nye bygninger. Når der skal bygges nyt vil der blivearbejdet med LAR-løsninger, for at håndtere regnvand bedst muligt. Derudover forventes udbygningen ikke at få væsentlige betydning for biodiversitet, jord og vand, klima eller kultur og landskab.

Der er fortsat mulighed for at udvikle området yderligere, og konsekvenserne af dette er der taget højde for i miljøvurderingen, som blev udarbejdet i forbindelse med lokalplanlægningen af området. Der er ved fastlæggelse af rammer for området taget hensyn til miljøkonflikter mellem erhvervsfunktionerne og kommende boliger – særligt støjforhold.