Byens træer

Træerne er en vigtig del af byrummet, og store træer er med til at give byen karakter. Der er særlige træer, der giver identitet til byen. Den store rødbøg ved præstegården, der i juletiden er pyntet med lysnet, er blevet et elsket indslag i bybilledet.

Der skal ved udviklingen af byrummet fastlægges placeringer af træer, der kan plantes med henblik på at nå fuldvoksen størrelse. Det vil sige træer, der placeres, så de ikke begrænses i deres vækst, og som ikke ved deres størrelse vil medføre væsentlig gene for omkringboende. Det vil være træer, der plantes som bevaringsværdige træer.

Mange af bytræerne er placeret som vejtræer. Disse træer er med til at give byen og vejene mere frodighed og karakter. Med varierede træarter kan de give kommunens enkelte veje individuelt udtryk og identitet. Imidlertid er mange vejtræer plantet på vejstrækninger, der er for smalle til beplantningen – der er hverken plads til rødder eller krone, hvilket kan give gener for borgerne. Det er dog stadig hovedparten af vejtræerne, der er placeret, så de ikke generer væsentligt.

Ved fremtidige vejtræsplantninger skal det undersøges nøje, at forholdene er egnede for træer, så de ikke fjernes unødigt på grund af skygge eller ujævne fortovsfliser.

Glostrup Kommune vil i den kommende planperiode udpege de træer i kommunen, der skal bevares, fordi de tilfører bybilledet en særlig værdi, og samtidig udpege steder, der vil være velegnet til plantning af nye kommende store træer.