Miljøvurdering

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplanen, da planen omfatter hele kommunen og fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Inden udarbejdelsen af miljøvurderingen er der udarbejdet en scoping af kommuneplanen. En scoping er en beskrivelse af, hvilke af kommuneplanens emner der efterfølgende skal indgå i miljøvurderingen. Scopingen har været i høring hos Naturstyrelsen, Region Hovedstaden samt nabokommunerne for at give relevante parter mulighed for at anføre yderligere emner, som burde miljøvurderes. Efter høringsperiodens udløb var der ikke indkommet bemærkninger til de anførte emner.

Miljøvurderingen omfatter nye emner og ændringer i kommuneplanen. Kommuneplan 2013-2025 er en opdatering af den forrige kommuneplan, og hovedparten af indholdet er uændret. Ændringer er inden for følgende emner:

  • Udbygning og fortætning
  • De enkelte omdannelsesområder
  • Klimatilpasningsplan
  • Væsentligt ændrede kommuneplanrammer

Ændringerne på detailhandelsområdet består af to mindre rammer, der udlægges til detailhandel. Denne ændring er så lille, at den ikke bliver belyst selvstændigt i denne miljøvurdering.

Ændringer på infrastrukturområdet består primært af planlægning for den kommende letbane. Letbaneprojektet gennemgår selvstændig VVM-redegørelse og vil derfor ikke blive omfattet af denne miljøvurdering.

Miljøvurderingen er et eksternt dokument, der kan læses i sin helhed ved at følge linket til højre.

Det ikke-tekniske resume er gengivet på de to følgende undersider. Det ikke-tekniske resume er opdelt i en miljøstatus for kommunen og en egentlig miljøvurdering af ovenstående emner.

EKSTERNE LINKS

pdf Miljøvurdering (203.5 KB)