Målsætninger

Det primære mål med klimatilpasningsplanen er at prioritere indsatsen for, at oversvømmelser imødegås først i de områder, hvor det ud fra et samlet samfundsmæssigt hensyn er vigtigst.

Det er en stor opgave at klimatilpasse og klimasikre hele kommunens areal. Opgaven kommer til at strække sig over mange år. Derfor er det afgørende at begynde i de områder, hvor det giver størst samfundsnytte.

De sekundære mål er følgende:

  1. At udføre optimerede helhedsløsninger for klimatilpasning og klimasikring, så den samlede nyttevirkning bliver størst mulig.
  2. At forsinket nedbør integreres som synlig rekreativ brug af vand i bymiljøet – kanaler, regnbede, vandløb etc.
  3. At mest muligt nedbør efter forsinkelse afledes til vandløb eller nedsives lokalt i stedet for at gå gennem rensningsanlægget.
  4. At der for alle matrikler fastlægges krav til forsinkelse af regnvand på egen grund og krav til afstrømning af regnvand til det offentlige kloaknet.
  5. At fastlægge retningslinjer for regnvandsafkobling af matrikler fra det offentlige kloaksystem – herunder vilkår for eventuel delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

De tre første mål udmøntes direkte i retningslinjerne for klimatilpasningen og vil på den måde være retningsgivende for det videre arbejde.

Målet for afstrømning af vand fra de enkelte matrikler fastlægges som en retningslinje og som en generel ramme for lokalplanlægningen. En indsats på de matrikulære arealer kræver detaljeret bearbejdning i et tillæg til spildevandsplanen samt i et efterfølgende lokalplanarbejde, før der optræder en direkte forpligtende virkning.

Det sidste mål om regnvandsafkobling vil blive yderligere belyst i et tillæg til spildevandsplanen, men fastlægges ikke på nuværende tidspunkt som en retningslinje.