Grundvandshensynet

OSD-områder og indvindingsoplande til den almene vandforsyning er kerneområder i den målrettede grundvandsbeskyttelse og det skal der tages hensyn til i den fysiske planlægning. Arealudlæg i disse områder kræver altså en god planmæssig begrundelse og forudsætter, at der ikke er alternative placeringsmuligheder uden for OSD eller indvindingsoplande.

Naturstyrelsen har i oktober 2012 præciseret Statens ønske om at varetage grundvandshensynet. Det er sket i en statslig udmelding om byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande – den såkaldte Trinmodel. I Trinmodellen forudsættes, at den statslige grundvandskortlægning er gennemført.

I Glostrup Kommune har Naturstyrelsen netop (december 2014) afsluttet den nationale grundvandskortlægning. Hermed er der udpeget NFI-områder (nitratfølsomme indvindingsoplande), hvor der i forbindelse med byudvikling skal tages særlige grundvandshensyn. I praksis betyder det, at området skal betragtes som meget sårbart og der skal redegøres efter Trinmodellen.

Alene anvendelser, der er opført på ”Tilladelseslisten” i Naturstyrelsens statslige udmelding fra 2012 kan tillades planlagt i NFI-områder, og kun når der er foretaget en konkret vurdering af aktiviteterne og gøres rede for, hvad anvendelsen kan betyde blandt andet for grundvandsdannelsen (herunder befæstelsesgrad) og for grundvandskvaliteten. Til denne kategori hører kontorer med tilhørende parkeringspladser samt boliger og tekniske anlæg.

EKSTERNE LINKS

Fingerplan