Forurening

Glostrup Kommunes beliggenhed, historie og erhvervsstruktur gør, at der er udfordringer i forhold til forureningsbekæmpelse. De sidste mange års indsats har dog gjort, at det er lykkedes at reducere indholdet af forurenende stoffer i omgivelserne. Denne indsats er primært statens og den generelle samfundsudviklings fortjeneste. Lovgivningen er blevet mere restriktiv, og køretøjer og virksomheder udleder nu langt færre miljøskadelige stoffer end tidligere. Det har betydet, at særligt luft- og vandmiljøet er blevet renere. De tidligere forureninger ligger dog i mange tilfælde stadig tilbage som partikelnedfald i jorden og enkelte steder som regulære forureninger.

Jord fra byzoner må således som udgangspunkt anses for at være lettere forurenet. Tidligere undersøgelser har da også vist, at store dele af overfladejorden i Glostrup Kommune faktisk er forurenet. Dette skyldes primært luftbåren forurening fra den tidligere industrivirksomhed Paul Bergsøe og Søn i Hvissinge og tidligere tiders bly og tjærestoffer fra trafik og opvarmningsbrændsel i Københavnsområdet. Dertil kommer arealer, hvor der på grund af spild eller deponering er en kraftig forurening. Kortlægningen af forureningen er sammen med reguleringen af den fremtidige anvendelse af arealerne i Glostrup særligt vigtig for at sikre grundvandet og minimere den sundhedsmæssige risiko for borgerne.

Forurening kan også være naturligt skadelige stoffer som radon eller umiddelbare miljøbelastninger som støj og lugt. Kommuneplanen fastlægger i rammerne for lokalplanlægningen, hvilke miljøklasser der kan tillades i de enkelte erhvervsområder. Dette er gjort for at skabe klarhed over, hvilke typer aktiviteter der kan tillades i de forskellige områder. Dette er vigtigt både for virksomhedsejer og for naboerne. Miljøklasserne er planlagt med udgangspunkt i miljølovgivningens anbefalede afstand til nærliggende boliger.