Butiksstørrelser

Detailhandlen er reguleret af Planloven, som fastsætter maksimale størrelser for bruttoetagearealet for dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt for lokalisering af butikker.

Ved beregning af butiksstørrelser tages der udgangspunkt i bygningsreglementets bestemmelser om etageareal, idet hele kælderarealet medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalepauserum fradrages, dog maksimalt i alt 200 m2. Øvrige arealer som kontor, lagerlokaler, teknikrum, kølerum, overdækkede varegårde mv. skal medtages i bruttoetagearealet.

Inden for Bymidten må dagligvarebutikker have et samlet bruttoetageareal på 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker 2.000 m2.

Lokalcentre må maksimalt udgøre 3.000 m2. Den største butik i et lokalcenter må ikke være over 1.000 m2.

Uden for Bymidten og lokalcentrene kan der etableres enkeltstående butikker til områdets daglige forsyning. De enkelte butikker må ikke overstige 1.000 m2.

Den maksimale størrelse for butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper fastsættes af kommunen i kommune- eller lokalplanlægningen.

Retningslinjer

  • Inden for bymidteafgrænsningen må butiksstørrelsen for dagligvarebutikker ikke overstige 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker 2.000 m2 bruttoetageareal
  • Butiksstørrelsen for den enkelte butik i et lokalcenter og for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning må ikke overstige 1.000 m2 bruttoetageareal
  • Kommunen fastsætter butiksstørrelsen for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper (biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler). I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit på maksimalt 2.000 m2 bruttoetageareal med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer
  • Møbelbutikker kan kun placeres inden for bymidteafgrænsningen til detailhandel
  • Nye butikker, der etableres på baggrund af lokalplaner offentliggjort før den 1. juli 2007, og hvor der i lokalplanen ikke er angivet butiksstørrelser, må for dagligvarebutikker ikke overstige 3.500 m2 bruttoetageareal, for udvalgsvarebutikker 2.000 m2 bruttoetageareal og for butikker til et lokalområdes forsyning 1.000 m2 bruttoetageareal
  • Lovligt bestående butikker kan stadfæstes i ny planlægning