Vindmøller

I vindmølleplanlægningen skelnes der mellem egentlige vindmøller og husstandsvindmøller (totalhøjde under 25 m). Mellem egentlige vindmøller og boliger er der fastlagt et afstandskrav på fire gange højden. Da en kommerciel vindmølle typisk er højere end 100 m, er der ikke p.t. mulighed for opsætning af kommercielle møller i Glostrup Kommune, når der tages hensyn til afstandskravet.

Mindre møller

Glostrup Kommune har udarbejdet retningslinjer for placering af mindre møller, der kan integreres i boligområder - se link i højre side. Med mindre møller menes mikromøller (rotorareal på op til 1 m²) og minimøller (rotorareal på 1-5 m²) – begge dele falder ind under definitionen ”husstandsvindmølle”. Statens Vindmøllesekretariat har gennemført en analyse af arealerne i Glostrup Kommune og er kommet frem til, at vindforholdene i Glostrup vil medføre en lav udnyttelsesgrad for eventuelle vindmøller.

Retningslinjer

  • Husstandsvindmøller må maksimalt være 25 m høje. Husstandsvindmøller kan opstilles efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes
  • Vindmøller skal placeres mindst 200 m fra radiokæders sigtelinje
  • Placering af vindmøller må ikke medføre en risiko for kollision med Energinet.dk's luftledningsanlæg, hvis vindmøllen skulle vælte eller en vinge falde af. Derfor skal vindmøllen som minimum placeres i en afstand fra deklarationsarealet langs luftledningen svarende til vindmøllens fulde totalhøjde. Et havari på f.eks. en vindmølle der medfører, at lederne på højspændingsanlægget brydes, kan få store følger for højspændingsanlægget
  • For vindmøller gælder, at de kan påføre jordkabler skader ved lynnedslag, hvorfor det anbefales, at vindmøller ikke placeres nærmere end 50 m fra deklarationsareal til el-kabelanlæg (jordkabler).
  • Vestskoven er et rekreativt støjfølsomt område og skal friholdes for vindmøller.
  • Efter nærmere aftale med staten vil der dog kunne indgås aftale om undtagelser. Det kan f.eks. være i ’restarealer’, som er lukket inde mellem store trafikanlæg.