Tavleholm Nord

Tavleholm Nord er en del af Hvissinge Erhvervsområde. Området er udlagt til industri, men forventes på længere sigt intensiveret med kontorformål. Tavleholm Nord vil komme til at ligge i det stationsnære kerneområde ved en kommende ny S-togsstation, Priorparken Station.

Området ligger tæt på de overordnede trafikveje Motorring 3 og Hovedvejen. Ved en intensivering af området forventes det, at der kan opstå kapacitetsproblemer i krydset ved Tavleholmsvej/Hovedvejen. Krydset ved Tavleholmsvej/Hovedvejen er ligeledes mod syd hovedadgangsvejen til et større byomdannelsesområde Vibeholm/Priorparken i Brøndby Kommune. Der skal derfor foretages en helhedsvurdering af krydset med henblik på kapacitetsudvidelse.

Der planlægges ikke for boliger i området. Mod nord kan der forventes foretaget en zonering i forhold til det mere tunge industriområde for at undgå støjgener for kommende kontorvirksomheder.

Planerne for udbygningen af Tavleholm Nord har ikke ændret sig siden sidste kommuneplan.