Ikke teknisk resume - Miljøstatus

Nogle af de større miljøproblemer i Glostrup er luft- og støjforurening fra trafikken og forurenet jord, som potentielt truer grundvandet.

Luft- og støjforurening fra trafikken er skyld i gener for mange borgere, og da det ventes at trafikken vil stige i de kommende år, vil flere kunne blive generet af særligt trafikstøj.

De stigende trafikmængder giver også større trængsel på vejene, og det har negativ betydning for flere forhold som f.eks. luftkvaliteten, støjforureningen, livskvaliteten og samfundsøkonomien.

I Glostrup Kommune udleder hver indbygger ca. 7,5 tons CO2 pr. år, hvilket stort set svarer til landsgennemsnittet. Glostrup Kommune har i 2010 vedtaget en klimapolitik, hvis overordnede mål er, at det samlede energiforbrug i Glostrup Kommune skal reduceres med mindst 30 % i 2020 i forhold til niveauet i 2008.

Vandforbruget i Glostrup Kommune er svagt faldende og er over de sidste 10 år faldet med ca. 10 %.

I Glostrup Kommune er jorden i byzonen generelt lettere forurenet med bl.a. tungmetallerne bly og cadmium. Dette skyldes især forurening fra den nu nedlagte virksomhed Paul Bergsøe & Søn A/S i Hvissinge. Embedslægen har dog vurderet, at forureningen ikke udgør nogen direkte helbredsfare for borgerne i Glostrup.

Der er enkelte kendte potentielle trusler for grundvandet, som Glostrup Kommunes vandværker indvinder til drikkevand. Glostrup Kommune samarbejder med bl.a. nabokommuner om forskellige afværgestrategier, så drikkevandet ikke bliver forurenet.