Siden Kommuneplan 2009-2021

I Kommuneplan 2009-2021 blev der opsat overordnede mål for følgende områder:

 • Kommunens kvarterer
 • Bymidten
 • Boliger
 • Ældreboliger
 • Læger og klinikfællesskaber
 • Erhverv
 • Veje
 • Stier
 • Kollektiv trafik
 • Glostrup Station
 • Idrætsfaciliteter

Der blev i Kommuneplan 2009-2021 opstillet en hel række detaljerede mål for hvert område. Mange af målene er langsigtede udviklingsmål, der altid vil have fokus. Et eksempel er udvikling af udbuddet af boliger for at kunne sikre en god befolkningssammensætning. Vi har i planperioden arbejdet hen mod disse mål, men der vil altid være noget at arbejde med. Andre mål er enkeltindsatser, der er udført i løbet af planperioden.

Tillæg til Kommuneplan 2009-2021
Kommuneplan 2009-2013 er gældende, indtil denne kommuneplan er endeligt vedtaget. I perioden siden vedtagelse af sidste kommuneplanen er der udført følgende ændringer:

12 tillæg til Kommuneplan 2009-2021 har været i offentlig høring og er endeligt vedtaget. Af disse har det ene særlig status, idet det er udarbejdet af staten i forbindelse med fastlæggelse af HOFORs vandindvindingretter. Dette tillæg vil have status som tillæg til gældende kommuneplan, indtil staten måtte ønske det anderledes.

2 tillæg til Kommuneplan 2009-2021 har været i offentligt høring, men er ikke endeligt vedtaget. Tillæggene er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025. Såfremt disse tillæg med tilhørende lokalplaner fremlægges til endelig vedtagelse, inden denne kommuneplan er endeligt vedtaget, vil tillæggene skulle vedtages som tillæg til Kommuneplan 2009-2021.