Prioritering af indsatsen

Ud over den rent økonomiske skade har Glostrup Kommune vurderet, om oversvømmelser kan forårsage skade på vitale samfundsfunktioner, kulturværdier, afgrøder og beskyttede naturområder, eller om oversvømmelser vil kunne sprede miljøskadende stoffer eller give forsyningsnedbrud.

Ved gennemgang af de oversvømmelsestruede områder er det vurderet, at der ikke vil kunne ske væsentlig skade på kulturværdier, afgrøder eller beskyttede naturområder. Derimod vil en oversvømmelse kunne true vitale samfundsfunktioner, hvis adgangen til Glostrup Hospital og Glostrup Station bliver vanskeliggjort. Andre vitale samfundsfunktioner vurderes ikke at være umiddelbart truede. Oversvømmende vand vil ligeledes kunne sprede miljøfremmede stoffer omkring visse virksomheder.

Det er vurderet, at mange boligbebyggelser vil blive hårdere ramt ved oversvømmende vand. Mange boliger med kælder er indrettet sådan, at der er let adgang til og fra kælderen og med så gode dagslysforhold gennem lyskasser og vinduer som muligt. Dette giver en kælder, der er rarere at opholde sig i, men det betyder også typisk, at vand lettere strømmer ind.

Erhvervsbebyggelser er i de fleste tilfælde indrettet sådan, at de bedre kan modstå en oversvømmelse.

Statisk kort

Retningslinjer for prioritering af klimatilpasningen

  • Klimatilpasning skal udføres efter den viste prioritering. Der kan dog afviges fra prioriteringen, hvis der er vægtige argumenter herfor – såsom synergi med større anlægsprojekter.

Principper for prioritering

På baggrund af denne vurdering har Miljøudvalget på sit møde d. 18. september 2013 besluttet, at klimatilpasnings- og klimasikringsindsatsen ud over det økonomiske hensyn skal prioriteres efter nedenstående temaer (i prioriteret rækkefølge):

  • Samfundsfunktioner af særlig stor vigtighed
  • Miljørisici
  • Boligbebyggelse

De forskellige temaer er vægtet i forhold til hinanden så den politiske prioritering afspejles. Ved prioritering mellem de enkelte indsatsområder i klimatilpasningsplanen, er områderne vurderet ud fra de tre temaer og grupperet efter hvor presserende klimatilpasning er i det enkelte område. Prioriteringen består således af ”lav”, ”middel” og ”høj” prioritet. Prioriteringen er vist på kortet herover.