Overvågning og indsats

I Glostrup Kommune og Vestegnens øvrige kommuner sker der en intens overvågning af grundvandsressourcens tilstand. Der er solidt kendskab til risici for grundvandskvaliteten, som der fortsat arbejdes på at begrænse (i tæt samarbejde med forsyningerne i området samt nabokommunerne) i form af handlingsplaner og en fælles indvindingsstrategi for bæredygtig vandindvinding.

På grund af denne store, opdaterede viden og en fælles indsats, kan det løbende sikres, at indvindingen i området sker uden forringelser af grundvandstilstanden og så der også fremover kan leveres rigeligt drikkevand i høj kvalitet.

Den forsatte intense overvågning supplerer Glostrup Kommunes indsats for at forebygge yderligere jord- og grundvandsforurening og opmærksomhed på den fremadrettede grundvandsdannelse.

I følsomme indvindingsoplande for almene vandindvindingsanlæg, skal Glostrup Kommune lave planer for den indsats, der skal beskytte grundvandet. Indsatsområderne i Glostrup Kommune er næsten sammenfaldende med NFI-områderne, dog undtaget fredsskov. Indsatsområder i sammenhæng med indvindingsoplande og indvindingsboringer fremgår af nedenstående kort.

Indsatsplaner for de enkelte indsatsområder udarbejdes i 2015-16, og basere sig på den nationale grundvandskortlægning af blandt andet følsomheden af grundvandsressourcen. Indsatsplanlægningen og den nationale kortlægning bliver finansieret af en afgift på vand, der leveres til forbrugerene.

Kildepladszoner, der er nærzoner til indvindingsanlæggene, beskyttes særligt med forskellige afstandskrav. Her må der som hovedregel ikke etableres nedsivningsanlæg, nedgraves olietanke m.v. eller etableres forurenende virksomhed.

Statisk kort