Kirkebjerg

Glostrup og Brøndby Kommune har i samarbejde udarbejdet en helhedsplan for udvikling og omdannelse af Kirkebjerg Erhvervsområde, som ligger syd for Glostrup Station. Kirkebjergs centrale beliggenhed tæt på Glostrup Station gør, at udbygningen og intensiveringen af området har høj prioritet. Kirkebjerg Erhvervsområde forventes på sigt omdannet til byformål, som kan blive en del af Glostrup Bymidte.

Den nordlige del af Kirkebjerg Erhvervsområde er beliggende i Glostrup Kommune. Denne del af området er udlagt til centerformål. Omdannelse og en fortætning vil muliggøre en samlet bebyggelse på 200.000 etagemeter. Hele rummeligheden vil potentielt kunne benyttes til kontorformål. Store dele af området, fx Glostrup Ret og L'oréal-bygningen, anvendes allerede i dag til kontorer og forventes først at blive fortættet efter en årrække.

Rangerarealet syd for Glostrup Station indgår som en del af Kirkebjerg, og særligt her er der stort potentiale for byudvikling. Arealet har tidligere været benyttet til godstog, men med København-Ringsted-banen forventes arealet at kunne overgå til byformål. Glostrup Kommune har påbegyndt en dialog med grundejeren DSB Ejendomsudvikling og Trafikstyrelsen omkring frigivelse af rangerarealet til andre aktiviteter, så der kan sættes gang i byudviklingen.