Vandplanerne

Vandplanlægningen i Danmark sker i henhold til Vandrammedirektivets bestemmelser, der med Miljømålsloven er en del af dansk lovgivning. Direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand, herunder grundvand, skal have god økologisk tilstand i 2015.

Kravene fastsættes i de statslige vandplaner, hvor Glostrup Kommune hører under Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Statens 1. generation vandplaner er vedtaget og det er fastslået, hvilke tiltag kommunerne skal arbejde med for at forbedre tilstanden i søer og vandløb og opnå god økologisk tilstand indtil næste generation vandplaner tager over fra 2016

Vandplanerne indeholder miljømål for vandområderne, indsatsprogram og prioriteringer samt bindende retningslinjer for de statslige, regionale og kommunale myndigheder. Vandplanerne fastsætter konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand og grundvand. I visse vandområder, specielt i de tætbebyggede områder, er vedtagelsesfristen yderligere forlænget dels på grund af ufuldstændig kortlægning, dels på grund af behovet for at vurdere effekten af de planlagte spildevandstiltag, inden der kan fastsættes konkrete miljømål. Generelt er kvalitetsmål for grundvand udskudt til næste planperiode.

Den nationale grundvandskortlægning af grundvandsressource for Glostrup Kommune er afsluttet ved udgangen af 2014. Herefter skal Glostrup Kommune inden for et år udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i de udpegede særligt sårbare områder. Næsten hele kommunens areal er udpeget til NFI-område og indsatsområde for grundvandsbeskyttelse.

EKSTERNE LINKS

Vandplanerne