Konsekvens af byudvikling

I kommuneplanen 2013 – 2025 er der udlagt nye rammeområder inden for sårbare indvindingsoplande til almen vandforsyning (NFI) og/eller OSD-områder. Der er ligeledes foretaget en række ændringer af anvendelsen i eksisterende rammeområder. I alt indeholder 18 rammeområder eller dele af rammeområder ændret anvendelse inden for sårbare indvindingsoplande til almen vandforsyning (NFI) og/eller OSD-områder, som vist på nedenstående kort.

Statisk kort

I ingen af områderne, der ændrer anvendelse, forventes udvidelser af forsyningsstrukturen. Det eksisterende ledningsnet er fuldt tilstrækkeligt til den begrænsede forøgelse af vandforbruget, der eventuelt vil være i områderne.

Den ændrede anvendelse af visse rammeområder betyder, at 4,7 ha af Glostrup Kommunes areal kan anvendelses på en måde, der er mere belastende for grundvandet. 1,8 ha af Glostrup Kommunes areal kan anvendelses på en måde, der er mindre belastende for grundvandet og på 16,6 ha af Glostrup Kommunes areal vurderes belastningen af grundvendet ved den planlagte ændrede anvendelse at være uændret.

En konkret redegørelse for grundvandssituationen i de 18 ændrede rammeområder samt den planlagte anvendelse i disse rammeområder, kan læses via linket i højre side. Redegørelsen indeholder den planmæssige begrundelse for arealanvendelsen. Herud over redegøres for hvordan grundvandsdannelsen og forureningsrisikoen er planlagt håndteret samt den samlede risikovurdering for det enkelte område. Af skemaet fremgår ligeledes konkrete rammebestemmelser, der indarbejdes i de nævnte rammeområder for at sikre grundvandet.

Konkrete rammebestemmelser til beskyttelse af grundvandet indarbejdes ligeledes i forskellige typer rammeområder som vist i skemaet nedenfor. Rammebestemmelserne indarbejdes i rammeområder beliggende inden for de sårbare områder (OSD og NFI) uafhængigt af om rammeområderne i Kommuneplan 2013 er planlagt til ændret anvendelse.

EKSTERNE LINKS

konkret ændring i 18 rammeområder.pdf (102.3 KB)