Kulturlandskabet og geologi

Glostrup ligger på den københavnske sydvestegn, der fra gammel tid er blevet kaldt for Hedeboegnen. Hedeboegnen er det helt flade og skovløse landskab i trekanten mellem København, Roskilde og Køge.

Det flade og frugtbare landskab har været domineret af landsbysamfund og agerbrug lige fra oldtiden, men i nyere tid har særligt to elementer vendt op og ned på store dele af landskabet.
For det første har anlæggelsen af Vestskoven og anlæggelsen af flere større udsigtshøje givet de tidligere landbrugsarealer en markant anderledes karakter. For det andet er der sket en massiv udbygning af de gamle stationsbyer og landsbysamfund til et stort sammenhængende byområde langs Roskildefingeren.

Kulturlandskabet har også været med til at omdanne områder, der tidligere har haft andre funktioner. Et eksempel er, at lossepladsen ved Ejby er blevet en del af det rekreative miljø ved Ejby Mose.

Karakteristiske områder og enkeltlokaliteter af geologisk interesse er med til at dokumentere den landskabelige og geologiske udvikling gennem tiden, og det er derfor vigtigt, at de bliver udpeget og bevaret for fremtiden.

I Glostrup er Oxbjerget og Hvissingestenen udpeget som enkeltlokaliteter af landskabelig eller geologisk interesse.

Statisk kort

Retningslinjer

  • Oxbjerget er en landskabelig enkelt lokalitet af kulturhistorisk interesse. Oxbjerget må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse eller tekniske anlæg
  • Hvissingestenen er en enkelt lokalitet af geologisk interesse. Stenen er fredet. Hvissingestenen må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske