Lokale stier

For at gøre det let og enkelt at komme rundt i kommunen er det vigtigt, at der findes et velfungerende net af lokale stier. De større veje er forsynet med cykelstier for at skabe sikre forhold for bløde trafikanter. Ligeledes findes der et sammenhængende net af stier på tværs af de forskellige kvarterer i kommunen. Det er vigtigt, at cyklen gøres til et attraktivt alternativ til motoriseret færdsel. Dette gøres ved at sikre et stinet, der består af genveje i forhold til vejnettet. De lokale stier er vist på nedenstående kort.

Statisk kort

Ud over Bystien i Hvissinge og cykelstien langs Hovedvejen er der ikke andre øst-vestgående stiforløb i kommunen. Hovedvejen er for en stor del af strækningen gennem Glostrup Kommune utryg og uskøn at færdes på for både gående og cyklister. Flere steder er det svært at passere Hovedvejen da der er langt mellem lyskrydsene. Det lokale stinet skal udbygges, så det bliver nemmere at komme rundt i kommunen både som cyklist og fodgænger.