Ejby Erhvervsområde

Ejby Erhvervsområde påtænkes på længere sigt omdannet til et blandet byområde, og I 2012 blev der afholdt en arkitektkonkurrence, som afdækkede områdets byudviklingspotentiale. Området omkring den kommende letbanestation ved Ejbydalsvej skal fungere som bindeled mellem det blandede byområde øst for og boligområdet vest for Ndr. Ringvej.

Ejby er godt betjent af de overordnede trafikveje Ndr. Ringvej, Jyllingevej og Frederikssundmotorvejen. Med nye arbejdspladser og boliger følger en stigning i trafikken både på de lokale veje og på indfaldsvejene, men den trafikale vækst forventes ikke at medføre kapacitetsproblemer på vejnettet. Letbanen, som får stop direkte ud for området, vil også kunne reducere biltrafikken.

I dag er området præget af både kontorer og traditionel industri med en vis forurening til følge. Ved omdannelse til mindre forurenende virksomheder, fx kontorer, vil den negative sundhedspåvirkning for omkringboende kunne mindskes. Derudover vil transportbehovet med store lastbiler blive mindsket, og det vil medføre en mindre partikelforurening og mindre CO2-udledning.

Ved omdannelse af erhvervsområdet fra tungere industri til kontorer o.l., vil faren for forurening af jord og grundvand blive reduceret væsentligt, og CO2-udslippet vil blive mindsket til gavn for klimaet. Ved omdannelse af områderne, vil der skulle bruges ressourcer til opførelse af nye bygninger. Ved omdannelse til mindre forurenende erhverv, vil landskabet ændre sig, og der vil komme flere grønne friarealer, som kan føre til en større biodiversitet i områderne, og når der skal bygges nyt vil der endvidere blive arbejdet med LAR-løsninger, for at håndtere regnvand bedst muligt.

I 2012 blev der afholdt en arkitektkonkurrence for Ejby Erhvervsområde. Konkurrencen afdækkede, at erhvervsområdet ikke indeholder industribygninger af kulturhistorisk værdi. Landskabet forventes at ændre sig ved omdannelsen af området, bl.a. pga. nye friarealer.