Boligudbygning

Hvissinge Øst er det sidste store ”barmarks”-areal i Glostrup Kommune, og det forventes udbygget i den kommende planperiode. Trods dette er der flere arealer i kommunen, der giver mulighed for omdannelse til ny bebyggelse.

I forbindelse med Kommuneplan 2003-2015 blev der udarbejdet en temaplan om boliger. Her blev alle arealer i kommunen gennemgået og analyseret, og der blev udstukket en række retningslinjer for fremtidigt boligbyggeri. De overordnede principper er blevet indarbejdet i de efterfølgende kommuneplaner.

På baggrund af analysen udarbejdes der årligt, i forbindelse med befolkningsprognosen, et boligbyggeprogram. Programmet angiver, hvornår de enkelte arealer tænkes bebygget, hvilken slags boliger der skal bygges, og hvor mange boliger det drejer sig om.

Boligbyggeprogrammet sikrer sammenhængen mellem kommuneplanen og de aktuelle muligheder og behov på boligområdet.

Hvor mange boliger der kan bygges på de enkelte arealer afhænger af den boligtype, der bliver opført. Etageboliger fylder mindre end rækkehuse og parcelhuse. Parcelhuse kræver mest plads. I de stationsnære områder planlægges der, jf. Fingerplan 2013, for en mere intensiv arealanvendelse, altså en højere udnyttelse af de enkelte ejendomme.

Boligbyggeprogram for 2014 rummer mulighed for areal til omkring 1.750 nye boliger. Heraf planlægges der med, at de 1.000 boliger kan bygges frem til 2025, mens de resterende 750 boliger vil blive opført i perspektiv-årene efter 2025.

De sidste år har det været svært at forudsige realiseringen af de enkelte byggeprojekter, fordi forholdene på boligmarkedet har ændret sig hele tiden. De sidste ti år er der i gennemsnittet blevet bygget 60 boliger om året.