Kulturhistorie

I Glostrup Kommune er der en rig kulturarv, der indgår som et strategisk element i den kommunale planlægning. Kulturhistorien er en ressource, der medvirker positivt til fremme af bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Det er en kommunal forpligtelse at tage vare på kulturarven og beskytte den.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. Kommuneplanen skal endvidere redegøre for den arkæologiske kulturarv.

Ved begrebet ’et kulturmiljø’ forstås et geografisk afgrænset område, som afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Der er ingen fredede bygninger i Glostrup, men en del bygninger og områder er gennem lokalplaner blevet udpeget som bevaringsværdige. Der er bl.a. udarbejdet bevarende lokalplaner for landsbyerne Ejby og Hvissinge samt boligområder ved Søndervangen og Erdalsvej.

Bevaringsværdige områder, enkeltlokaliteter og bygninger søges sikret og bevaret, ligesom nybyggeri i bevaringsværdige områder skal afstemmes efter områdets karakter.

Bevaringsværdier i byområderne skal sikres gennem udarbejdelse af lokalplaner i samarbejde med grundejerforeninger og beboere.