Bymidten

Byudviklingen i Bymidten skal understøtte Glostrup Stations betydning som knudepunkt, og sikre, at flere benytter kollektiv trafik. Derved vil transportbehovet med bil blive mindsket, og det vil medføre mindre forurening og mindre CO2-udledning.

Med letbanen bliver Glostrup Station på længere sigt Sjællands femtestørste station, og det forventes også, at regionaltogene igen vil standse her. Glostrup Station er med både S-tog og busser allerede i dag en knudepunktsstation, og med letbane og måske regionaltog styrkes stationens betydning for pendlere. Glostrup Kommune har planer om at fortætte i Bymidten for at imødekomme den gode infrastruktur. Den gode kollektive infrastruktur gør dog, at der ikke forventes øget pres på vejene, selvom området bebygges yderligere.

I dag er området præget af både kontorer og traditionel industri med en vis forurening til følge. Ved omdannelse til mindre forurenende virksomheder, fx kontorer, vil den negative sundhedspåvirkning for omkringboende kunne mindskes. Derudover vil transportbehovet med store lastbiler blive mindsket, og det vil medføre en mindre partikelforurening og mindre CO2-udledning.

Byudvikling i Bymidten vil ikke påvirke biodiversiteten i væsentlig grad, da der primært arbejdes med fortætning i allerede bebyggede områder. Det store ubebyggede areal, rangerarealet, syd for Glostrup Station, er i dag et baneareal med skinner, og det forventes derfor ikke at få betydning for biodiversiteten, hvis området udvikles.

Ved omdannelse af rangerarealet til boliger m.v., vil det tidligere baneareal skulle oprenses, og jordforureningen vil dermed mindskes. Byudviklingen i Bymidten vil medføre et øget forbrug af ressourcer i anlægsperioden, og efterfølgende et øget vandforbrug grundet flere husstande.

Der er arbejdet meget med kulturarv i Bymidten, og gennem lokalplaner er der eksempelvis udpeget bevaringsværdige bygninger. Kulturmiljøerne søges i et vist omfang bevaret, samtidig med at der skal opnås den bedste integration med den nye by. Udviklingen af byen med flere boliger og kontorer kan med anlæggelsen af nye friarealer give Bymidten et mere grønt præg end i dag.