Anlæg for ressourcegenbrug

I Hvissinge erhvervsområde ligger virksomheden HCS A/S, der på deres ejendom har etableret en meget stor kapacitet for sortering, oplag og genbrug af en lang række materialer. Virksomhedens ejendom, 6d, Hvissinge By, Glostrup, rummede tidligere metaloparbejdningsvirksomheden Paul Bergsøe & Søn A/S. Ejendommen er stærkt blyforurenet af tidligere tiders aktiviteter. De nuværende aktiviteter udgør dog ikke en forureningsfare i forhold til grundvandet.

Virksomhedens ejendom anvendes i udstrakt grad til oplag og sortering af genbrugsmaterialer, og aktiviteterne er i fortsat vækst. Aktiviteterne medfører miljøbelastninger i form af støj- og lugtgener, der i visse situationer generer omgivelser i meget stor afstand afhængig af vindretningen. Områderne nord for ejendommen er gennem tiden udviklet til boligområder, og der er ved fortsat udvikling af virksomheden behov for at sikre hensynet til nærliggende boliger.