Landsbyerne

Landbyerne Hvissinge og Ejby er udpeget som bevaringsværdige for at sikre landsbyernes fysiske miljø.

Formålet med denne udpegning er at sikre landsbyernes særlige karakter og byskala. Boligbebyggelserne i landsbyerne skal stadig kunne udvikles og moderniseres med ombygninger, bygningsdetaljer m.v., der gør, at de modsvarer nutidens krav til en bolig. Imidlertid er det vigtigt at fastholde husenes proportioner og indbyrdes beliggenhed. Derfor bør de eksisterende ejendommes grænser bevares. Endvidere skal landsbyernes særlige miljø og miljøet omkring gadekærene sikres bevaret ved bestemmelser om materialevalg og hegnsbeplantning.

For at sikre dette er der for hver af landsbyerne udarbejdet bevarende lokalplaner.

Hvissinge og Ejby landsbys særlige landsbykarakter – herunder byskala, materialevalg og hegnsbeplantning – skal bevares og beskyttes gennem formidling, planlægning og administration. Særligt må miljøet omkring landsbyernes gadekær ikke ødelægges eller sløres af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg eller beplantning.