Vandforsyning og vandindvinding

Alle ejendomme i kommunen er forsynet med vand fra Glostrup Forsyning A/S. Ca. 2/3 af vandforbruget indvindes lokalt. Den øvrige del af vandforbruget købes af HOFOR Vand København A/S.

Glostrup Kommune har overdraget vandforsyningsopgaverne til selskabet Glostrup Forsyning A/S. Læs mere om selskabets drift og mål på Glostrup Forsynings hjemmeside.

Glostrup Kommunes Vandforsyningsplan 2013 indeholder følgende overordnede målsætninger:

  • Fastholde en høj forsyningssikkerhed
  • Forsyne forbrugerne med drikkevand af god kvalitet produceret med mindst mulig påvirkning af miljøet
  • Øge den lokale grundvandsindvinding til de tre vandværker i kommunen på et bæredygtigt grundlag

Målene er opstillet ud fra en vurdering af, hvad der er teknisk og miljømæssigt muligt i de kommende år og ud fra en betragtning om, at vandpriserne ikke bør stige væsentligt.

Der findes vandindvindingsboringer i Vestskoven, i Vestervangskvarteret, ved Ørnebjergvej samt i Ejby og langs Harrestrup Å med beskyttelseszoner som vist på kortet herunder.

Statisk kort

HOFOR har sammen med Naturstyrelsen udarbejdet kommuneplantillæg til kommuneplanerne i en række kommuner for at sikre retten til at indvinde grundvand fra syv regionale vandværker. Disse kommuneplantillæg er uden direkte indflydelse fra den enkelte kommune og udgør en slags ekko af de tidligere regionplanretningslinjer. Den enkelte kommune kan dog stille egne vilkår i den indvindingstilladelse, der skal gives til HOFOR. Islevbros kildeplads VII ligger i Glostrup Kommune umiddelbart syd Harrestrup Å ved Ballerup Boulevard. Islevsbros indvindingsopland ligger i oplandet til Harrestrup Å under hovedvandoplandet Køge Bugt, jf. de nationale vandplaner.

Retningslinjer

  • HOFOR skal have tilladelse til at indvinde grundvand fra Islevbro Kildeplads Kilde VII med 250.000 m3/år
  • Glostrup Kommune skal, gennem vilkår sikre, at HOFOR etablerer en overvågning af vandføringen i Harrestrup Å – dels for at kunne styre start og stop af de kompenserende foranstaltninger - dels for at kunne overvåge om vandføringskravet opfyldes.

Se endvidere afsnittet om grundvandsinteresser.