Stationsnærhed

Glostrup Kommune planlægges efter stationsnærhedsprincippet. Det betyder, at funktioner med meget persontrafik (fx kontorer) skal placeres tæt ved en station.

I dag findes der kun én station i kommunen, S-togsstationen Glostrup. Glostrup Kommune afventer en beslutning om en ny S-togsstation i Brøndby Kommune, Priorparken, mellem Glostrup og Brøndbyøster Station. Stationen har opland i Glostrup Kommune, og selvom der ikke er truffet endelig beslutning om stationen, har Glostrup Kommune fået mulighed for at planlægge området, som om det er stationsnært, med henblik på at styrke passagergrundlaget for en kommende station.

Med en kommende letbane langs Ring 3 vil der blive flere stationsnære kerneområder i Glostrup. Letbanen får stop ved Ejby Erhvervsområde, ved Hersted Industripark (Hvissinge), Glostrup Hospital og Glostrup Station.

Det stationsnære kerneområde afgrænses 600 meter fra stationen. Det stationsnære område afgrænses 1.200 meter fra stationen. Følgende byfunktioner skal placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvis inden for de stationsnære kerneområder:

  • Kontor og serviceerhverv (over 1.500 m²)
  • Beskæftigelsesintensive produktionserhverv
  • Kulturinstitutioner
  • Udstillings- og kongrescentre
  • Større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål
  • Hoteller
  • Tæt boligbebyggelse

Kontorbygninger af lokal karakter på under 1.500 m² samt tæt boligbyggeri kan dog også placeres uden for de stationsnære områder. Byfunktioner af regional karakter skal fortrinsvis lokaliseres stationsnært ved knudepunktsstationer. Glostrup Station er udpeget som knudepunktsstation.