Den offentlige indsats - parker, veje og vandløb

Nedbør rammer i første omgang byens overflade: Vejene og de forskellige grundarealer i byen. Derfor er det vigtigt at fastlægge en indsats for håndtering af nedbøren dér, hvor den falder.

Vejene er for de flestes tilfælde kommunalt ejede og kan indgå i klimatilpasningsindsatsen, hvis der er mulighed for at afkoble vejafvandingen fra kloaknettet og håndtere vandet på anden vis. Ligeledes vil de kommunale parker kunne indrettes, så regnvand kan opmagasineres og indgå på en rekreativ måde i parkernes indretning.

Det er Glostrup Kommunes mål, at der i den kommende planperiode gennemføres en kortlægning af de konkrete muligheder for afkobling af vejvand og etablering af overfladeafstrømning og LAR-løsninger i parker og grønne områder. Dette arbejde vil finde sted parallelt med den primære indsats på kloakområdet, idet de kommunale anlægsopgaver vil finde sted alle steder i kommunen og således ikke kan knyttes sammen med prioriteringen af klimatilpasningsindsatsen.

Der er ligeledes den tværkommunale indsats, hvor der skal ske samarbejde om at regulere de forskellige vandløb. Der er dog kun få vandløb, der passerer gennem kommunen. I hovedtræk drejer den tværkommunale indsats sig om at aflede mest muligt regnvand til vandløbene uden derved at skade nedstrømsområder eller vandmiljøet.

Fingerplan 2013 fastlægger, at der i forbindelse med omdannelse af by- og erhvervsområder langs Ring 3 skal udlægges arealer til klimatilpasningsprojekter i Ring 3-korridoren. Glostrup Kommune deltager sammen med de øvrige Ring 3-kommuner og Naturstyrelsen i et projekt om fastlæggelse af blå-grønne løsninger – herunder klimatilpasning - langs Ring 3.

Retningslinje

  • Klimasikring skal indarbejdes som et aspekt i alle kommunale anlægsprojekter – veje og belægningsarbejder, byggemodning, byomdannelse, byggeri, grønne områder mv.