Harrestrup Å systemet

Harrestrup Å og Bymose Rende udgør de eneste tilbageværende naturlige å-strækninger i Glostrup Kommune. Harrestrup Å-systemet ligger i den nordligste del af kommunen, og Harrestrup Å udgør en del af kommunegrænsen til Ballerup Kommune og Herlev Kommune. Bymose Rende er grænsevandløb til Albertslund kommune og Ballerup Kommune og løber sammen med Harrestrup Å.

Harrestrup Å-systemet er offentligt vandløb. Der må ud over løbende vedligeholdelse ikke uden tilladelse ændres i vandløbets tilstand. Vandløbsvedligeholdelse og oprensning udføres, så der tages hensyn til vandløbets vandføringsevne og samtidig bevares gode levevilkår for fisk og smådyr.

Det er Glostrup Kommunes mål at arbejde for at skabe større sammenhæng til de grønne arealer i Ballerup og Albertslund Kommune ved Harrestrup Å og Bymose Rende. Gennem samarbejdet med de øvrige kommuner og forsyningsselskaber i oplandet skal opnås en fælles styring af vandløbskapaciteten på en miljømæssig forsvarlig måde.

Retningslinjer - Regionplan 2005

  • Retningslinjerne for vandløb for Glostrup Kommune er fastsat i de statslige vandplaner – Hovedopland Køge Bugt, afsnit 16 - 31

Retningslinjerne har bindende virkning overfor kommunernes fysiske planlægning og administration.